Vores politiske resultater i Sønderborg Kommune 2018-2021

 

Slesvigsk Parti skaber et bredt samarbejde i byrådet

Vi er ikke et parti drevet af en bestemt ideologi, men snarere et pragmatisk midterparti der kan samarbejde med alle partier i byrådet!

Budgetterne for 2018-2021 er alle blevet vedtaget enstemmigt i byrådet. Det skyldtes ikke mindst Slesvigsk Partis pragmatiske budgetforslag.

 

Slesvigsk Parti skaber gode erhvervsbetingelser i Sønderborg Kommune

I Slesvigsk Parti anser vi den aktive erhvervsunderstøttelse som en central opgave. Vi har skabt gode rammebetingelser for at videreudvikle vores nuværende erhvervsliv og for etableringen af nye virksomheder i både offentligt og privat regi. Slesvigsk Parti har opnået at

 • erhvervsservicen bliver endnu bedre ved hjælp af en målrettet gennemgang af afgifter og gebyrer
 • der er blevet igangsat flere effektiviseringsindsatser for at forbedre den kommunale service, f.eks. ved hjælp af offentlige udbud

 

Slesvigsk Parti skaber udvikling i både land og by

Slesvigsk Parti har bidraget til udviklingen af Sønderborg på uddannelses-, kultur-, og miljøområdet. Vi har understøttet nye initiativer for at gøre Sønderborg mere attraktiv. F.eks. har vi i Slesvigsk Parti opnået at

 • få opført det nye multikulturhus ved Sønderborg Havn, der forbinder kultur, kunst, historie og uddannelse under et tag
 • Ungehuset Mejeriet skaber et bredt kulturelt tilbud for unge i Sønderborg
 • der bliver skabt plads til midlertidige byrum i Sundgade ved havnen i Sønderborg. Disse byrum skal skabe rekreative muligheder og liv ved vandet indtil der igen bliver bygget huse på grundene i Sundgade

Det er en hjertesag for Slesvigsk Parti at udviklingen kommer hele kommunen til gode og at vi understøtter lokale initiativer. Derfor har Slesvigsk Parti arbejdet for den strategiske udvikling af mellembyerne og landdistrikterne. Slesvigsk Parti har opnået at

 • få fastlagt nye udviklingsstrategier for de mindre byer i kommunen
 • der er blevet skabt et kunstmiljø i Augustenborg
 • biblioteksservicen i Dybbøl og Ulkebøl også fortsætter efter lukningen af bibliotekerne.

 

Slesvigsk Parti skaber kulturel mangfoldighed

I over 100 år har der været et tysk mindretal i Sønderjylland. Vi har sammen formået at udvikle os fra et modsætningsforhold mellem mindretallet og flertalsbefolkningen til et samarbejdsforhold, hvor flertal og mindretal understøtter og bakker op om hinanden. Det er noget Slesvigsk Parti har arbejdet for igennem vores politik.

Slesvigsk Partis politik sikrer et yderligere kulturelt og socialt tilbud der bliver værdsat og brugt af borgere i både flertal og de forskellige mindretal i kommunen. Slesvigsk Parti har opnået at

 • renoveringen af det tyske museum i Sønderborg er blevet medfinansieret af kommunen og at det årlige driftstilskud er blevet forhøjet
 • det årlige driftstilskud til ”Sozialdienst Nordschleswig” er blevet forhøjet
 • det tyske mindretals SFOer og børnehaver er blevet ligestillet med andre SFOer og børnehaver vedrørende brugen af kommunale idrætsanlæg

Slesvigsk Parti arbejder aktivt for et stærkere kultur- og fritidsmiljø i Sønderjylland, både for at fremhæve vores styrkeposition som kulturelt fyrtårn, men også for at øge borgerinddragelse og skabe en dynamisk udvikling i hele landsdelen. Slesvigsk Parti har opnået at

 • frivillige i sociale foreninger bliver forsikret af kommunen
 • der i Sønderborg Kommune bliver skabt mindesmærker til at styrke den historiske bevidsthed: f.eks. både snublesten til minde for nazi-forfølgelsernes ofre og et mindesmærke for de matroser, der blev henrettet uden for Sønderborg i 1945
 • få etableret frugthaver og grøntsagsbede ved Gråsten Slot
 • skøjtebanen i Sønderborg er blevet mere bæredygtig

 

Slesvigsk Parti skaber regionalt samarbejde – også på tværs af grænser

Vi har altid påpeget nødvendigheden af et bedre regionalt samarbejde på tværs af de fire sønderjyske kommuner – desværre uden megen opbakning fra kommunernes side. Det grænseoverskridende samarbejde gør det muligt for hele regionen at indfri sit potentiale og derfor er det en prioritet for Slesvigsk Parti. Vi har opnået at

 • samarbejdet i Destination Sønderjylland er blevet forbedret og nu omfatter alle fire sønderjyske kommuner
 • Region Sønderjylland-Schleswig og dets regionskontor og infocenter i Padborg er blevet videreudviklet, hvilket understøtter grænsependlere og letter det grænseoverskridende samarbejde

Slesvigsk Parti har som eneste parti også aktivt arbejdet for at holde den dansk-tyske grænse åben – også i coronakrisen – for at fremme det grænseoverskridende samarbejde.

For Slesvigsk Parti er det grænseoverskridende samarbejde en naturlig styrke i vores region, som skal gavne alle.

 • Det tætte samarbejde mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensborg er blevet styrket

 

Slesvigsk Parti skaber en grøn og miljøvenlig kommune

Allerede i sidste valgperiode understøttede Slesvigsk Parti ”Project Zero”, der skal gøre Sønderborg CO2-neutral i 2029. I denne valgperiode har Slesvigsk Parti understøttet flere grønne initiativer i Sønderborg:

 • Formidlingskonceptet „Vild med Vilje“ – udpegningen af tre arealer i Sønderborg, hvor naturen får frit spil
 • Energieffektiviseringer i kommunen, bl.a. i samarbejde med lokale virksomheder
 • Bæredygtig pleje af kommunale områder
 • Støjreducerende tiltag, bl.a. med støjdæmpende asfalt og hastighedsbegrænsninger
 • Udsmykning af kommunale fodgængertunneller

 

Slesvigsk Parti skaber en mere sikker og bæredygtig infrastruktur i hele kommunen

Sønderborg kommune er afhængig af en god og dækkende infrastruktur, der skal udvides, serviceres og plejes. Slesvigsk Parti har opnået at

 • Trafiksikringstiltag er blevet iværksat, f.eks. for cyklister på Christian X. Bro eller sikringen af T-krydset ved Förde-Schule i Gråsten.
 • Udvidelsen af cyklistinfrastrukturen, bl.a. i Nybøl / Broager og Kværs / Rinkenæs.

 

Slesvigsk Parti skaber en familie- og børnevenlig kommune

For Slesvigsk Parti er det vigtigt at vi sammen skaber rammebetingelserne for at familier kan leve deres liv efter egne værdier og for at børn kan udfolde deres potentiale. Det indebærer også en styrkelse af daginstitutioner og skoler. Slesvigsk Parti har opnået at

 • udsatte familier sikres en styrket familierådgivning
 • flere udsatte børn får økonomisk mulighed for et aktivt og socialt fritidsliv
 • der er blevet afsat penge til at renovere og bygge nye skoletoiletter i kommuneskolerne

 

Slesvigsk Parti skaber en sundhedsforsikring for alle borgere

Slesvigsk Parti går ind for et effektivt og hensigtsmæssigt sundhedsvæsen, der tjener alle borgere. Det kræver sundhedsfremmende initiativer i barndommen og ungdommen og et decentraliseret tilbud af sundhedsydelser i kommunen. Slesvigsk Parti har opnået at

 • koordinationen af sundhedsarbejdet mellem praktiserende læger og kommunen er blevet forbedret
 • offentlige pladser, udearealer og idrætsanlæg er røgfri
 • der er gratis psykologhjælp til unge fra 15-25 år – helt uden venteliste
 • der bliver taget hensyn til at sikre en barrierefri adgang til kommunale bygninger
 • pårørende i højere grad kan blive inddraget i ældreplejen