Det tyske mindretal

Det tyske mindretal hører hjemme i Sønderjylland. Her opstod det som følge af historiske hændelser, der i 1920 førte til en folkeafstemning og den nuværende grænsedragning. Samme år blev Slesvigsk Parti grundlagt for at varetage det tyske mindretals partipolitiske interesser.

Slesvigsk Parti er det tyske mindretals parti, og vi arbejder for, at:

 • det tyske mindretal og dets medlemmer kan dyrke det tyske sprog og den tyske kultur i Sønderjylland. Vores kommunale repræsentanter og bestyrelser støtter til enhver tid arbejdet i det tyske mindretals foreninger og forbund.
 • varetage interesserne af det tyske mindretals institutioner og sikre deres eksistens og fortsatte udvikling.
 • det tyske mindretal og dets institutioner og foreninger er ligestillede på det kulturelle, sociale og økonomiske område. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at en ligestilling i nogle tilfælde kun opnås gennem særordninger.
 • det tyske mindretal og dets institutioner og foreninger inddrages aktivt i kommunale udviklingsprocesser, og at deres kompetencer bliver brugt aktivt.
 • der i alle fire sønderjyske kommuner er en løbende dialog mellem byråd, den kommunale administration og repræsentanter fra Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) i forbindelse med anliggender, som vedrører det tyske mindretal. Oprettelsen af et kommunalt kontaktudvalg i hver kommune er et egnet forum til dette formål.
 • følgende internationale regelsæt overholdes på alle politiske niveauer:
  • den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950
  • København-Bonn Erklæringerne fra 1955
  • rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal fra 1998
  • den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog fra 2001

Vi i Slesvigsk Parti understøtter kulturarbejdet i det tyske mindretal og arbejder for, at:

 • aktiviteterne i de tyske foreninger inden for kultur, idræt og fritid støttes på lige fod med tilsvarende danske foreninger.
 • den fulde ligestilling af det tyske biblioteksvæsen bevares.
 • mindretallets kulturtilbud bliver integreret i kommunale initiativer.
 • det tyske sprog fremmes i det offentlige rum.
 • de tyske skoler og børnehaver kan deltage på lige fod med de kommunale skoler og institutioner i offentlige kulturtilbud.
 • udøvende kunstnere og kulturpersoner fra det tyske mindretal inddrages i forbindelse med offentligt finansierede kulturinitiativer.
 • aktiviteter inden for sprogforskning, litteratur og billedkunst i det tyske mindretal og i den dansk-tyske grænseregion støttes ligestillet.
 • mindretallets historiske arbejde, bl.a. på Deutsches Museum Nordschleswig, modtager økonomisk støtte i et rimeligt omfang.
 • tyske mindesmærker og bygninger plejes og vedligeholdes i et passende omfang, og at disse bliver integreret i offentlige turist- og historieinitiativer.