Børn og uddannelse

Alle børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres potentiale fuldt ud og videreudvikle det. Børn og unge skal kunne tilbydes rammer, som sikrer kvalitet og nærhed, og som passer til deres individuelle evner og interesser.

Der skal sikres tilbud til rimelige priser inden for dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO mv. Kommunerne skal give ensartede informationer om alle pasnings- og uddannelsestilbud for børn og unge.

Det er vigtigt, at et behov for støtte hos børn og elever identificeres på et tidligt stadie, så der rettidigt kan tilbydes understøttende hjælp (lokalt og regionalt).

Vi i Slesvigsk Parti arbejder inden for dagplejeområdet for, at:

 • forældre frit kan vælge mellem vuggestue og dagpleje.
 • der findes ensartede faglige standarder og de samme muligheder for efteruddannelse af medarbejdere for såvel offentlige som private dagpleje tilbud.
 • der findes flerkulturelle tilbud.
 • der tilbydes aktiviteter for børn, som bliver passet hjemme.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder inden for børnehaveområdet (inkl. vuggestuer) for, at:

 • der sikres høje kvalitetsstandarder og økonomiske tilskud der modsvarer disse høje standarder.
 • der findes et passende forhold mellem antallet af pædagoger og pædagogmedhjælpere.
 • grupper og institutioner ikke bliver for store. Fagligheden skal sikres gennem samarbejde mellem institutionerne, f.eks. i forbindelse med fælles projekter.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder inden for SFO-området for, at:

 • SFO’erne kan udforme og udvikle deres tilbud selvstændigt inden for skolens rammebetingelser.
 • SFO-ledelsen indtager en plads i skolens ledelse.
 • arbejdsbetingelserne gør det muligt at videreudvikle medarbejdernes faglige kompetencer.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder inden for skoleområdet for, at:

 • der planlægges efter princippet korte ben – korte veje.
 • private og offentlige skoler er ligestillede i forhold til adgangen til kommunens tilbud.
 • en tidlig indlæring af det tyske sprog bliver optaget i læreplanerne på de kommunale skoler.
 • der samarbejdes fornuftigt og effektivt i forbindelse med befordringen af elever og unge under uddannelse.
 • lærernes arbejdsbetingelser bliver forbedret. Lærerne bør undervise i deres fagområder. I den forbindelse skal der sikres et rimeligt forhold mellem undervisnings- og forberedelsestid.
 • der udvikles en efteruddannelsesstrategi for medarbejderne. Strategien skal have en vedvarende effekt og skal evalueres løbende.
 • skolernes samarbejde med virksomheder og videregående uddannelser øges.
 • den gode ungdomsuddannelsesvejledning (UU) på skolerne, inkl. praktikophold, bevares.
 • der findes flere kommunale tilbud om praktisk orienteret undervisning.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder inden for erhvervsuddannelsesområdet for, at:

 • skoler og erhvervslivet knyttes tættere sammen, især inden for håndværksområdet.
 • unge, som afbryder deres uddannelse, hurtigt får tilbudt hjælp til at komme videre.
 • der oprettes bedre offentlige trafikforbindelser for uddannelsessøgende og elever.
 • der, bliver stillet billige buskort til rådighed for elever på ungdomsuddannelserne i alle fire sønderjyske kommuner, også på tværs af kommunegrænser.
 • det offentlige stiller lærepladser til rådighed for unge, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse.

Der skal sikres, at der findes et attraktivt og behovsorienteret tilbud af uddannelser inden for gymnasie- og universitetsområdet.

Det skal være muligt at skifte mellem uddannelsesområder på en hensigtsmæssig måde.