Natur og miljø

De kommende generationer ønsker, at vi efterlader en ren og artsrig natur. Det kan kun sikres ved hjælp af en bæredygtig udvikling og målrettede beskyttelsesforanstaltninger. I den forbindelse spiller forskning en vigtig rolle, og derfor skal den understøttes. Miljøbevidsthed bør forlanges og belønnes. Skader og skadelige stoffer skal fjernes efter princippet om, at forureneren betaler.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 • der arbejdes aktivt for at gennemføre strategier og tiltag, der beskytter klimaet. FN’s klimamål skal danne rammen herfor. Målet må være, at den af klimaforandringerne forårsagede temperaturstigning ikke overstiger den maksimale grænse på 2 grader Celsius. Dette sikres bedst gennem grænseoverskridende og internationalt samarbejde. Også konkrete, lokale tiltag er nødvendige.

Inden for alle områder skal der tages hensyn til en mådeholden omgang med ressourcer. Produktion og konsum gør, at der opstår store mængder affald, som er en belastning for miljøet.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 • affald reduceres eller helt undgås. Samtidig skal genbrugssystemet forbedres og intensiveres.
 • der indføres foranstaltninger, så affald i private virksomheder og i det offentlige så vidt muligt undgås eller bortskaffes hensigtsmæssigt.
 • salg af pantfrie drikkevaredåser i grænsehandlen stoppes.
 • affald i landskabet bekæmpes målrettet.

Vandløb danner grundlaget for et mangfoldigt dyre- og planteliv og har derudover en vigtig funktion til bortledning af overfladevand. Derfor skal vandløb beskyttes og plejes.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 

 • vandkvaliteten i søer og ved kysterne sikres.
 • moderniseringen af rensningsanlæg og adskillelsen af spildevandssystemer udvides.
 • udledning af urenset spildevand i vandløb stoppes helt.
 • miljøvenligt og økologisk landbrug støttes.
 • naturplejeprojekter i vådområder fremmes gennem frivillige plejekontrakter med landmændene.
 • stillestående vand samt vandløb genoprettes for at styrke selvrensningskraften.
 • der indledes foranstaltninger mod en yderligere forsegling af overflader – også på private grunde. Den naturlige nedsivning af regnvand skal sikres.
 • vandkvaliteten i vandløb beskyttes, og at deres funktion til bortledning af regnvand opretholdes.
 • der kan handles pragmatisk ved afværgelse af farer i forbindelse med oversvømmelser.
 • der rettidig findes løsninger ved truende katastrofer, også på tværs af grænsen.

Grundvandskvaliteten skal sikres.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 • brugen af kemikalier, som påviseligt kan sive ned i grundvandet, forbydes.
 • farlige deponier kontrolleres intensivt, og at der indføres nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af miljøet.
 • vores drikkevand beskyttes. Grundejere, hvis brugsret bliver indskrænket pga. beskyttelsesforanstaltninger og som lider økonomisk tab, skal få tildelt en modsvarende erstatning.

Det sønderjyske landskab bidrager i væsentlig grad til vores landsdels særlige karakter. Kulturlandskabet er et produkt af historien og en vigtig del af vores kulturarv. Unikke naturlandskaber beriger miljøet og bidrager til biodiversitet. Derfor skal de beskyttes. Monokulturer skal undgås.

Vi i Slesvigsk Parti arbejder for, at:

 • landskabsplejen i Sønderjylland understøttes målrettet også i samarbejde med borgerne for at gøre landsdelen attraktiv for dens beboere og gæster.
 • den grønne infrastruktur, både i byerne og i landsbyerne, udvikles og udvides. I den forbindelse skal der også planlægges med vilde naturområder.
 • beplantningen i vejkanter intensiveres. Alléer og levende hegn er historisk set værdifulde elementer i kulturlandskabet. Derfor skal beplantningen og plejen af disse øges.
 • unikke naturområder om muligt forbliver uberørte.
 • naturområder i stigende grad knyttes sammen for at give planter og dyr mulighed for en uforstyrret udvikling.
 • det skal være muligt, at oprette udligningsområder i forbindelse med projekter, som griber ind i beskyttede arealer.