Vores politiske resultater i Aabenraa Kommune 2018-2021

 

Slesvigsk Parti skaber et bredt samarbejde i byrådet

Vi er ikke et parti drevet af en bestemt ideologi, men snarere et pragmatisk midterparti der kan samarbejde med alle partier i byrådet!

Budgettet for 2021 er blevet vedtaget af alle byrådets partier for første gang i mange år. Det skyldtes ikke mindst SPs pragmatiske budgetforslag. Ved budgetforhandlingerne har SP bl.a. opnået at

 • der er sikret penge til vejene i klasse IV (Budget 2021: 10 mio. kr.)
 • Campusbyen Aabenraa inkl. den nye poppelallé bliver gennemført
 • den nye skolestruktur bliver gennemført og at den gratis transport til og fra skole bliver sikret

 

Slesvigsk Parti skaber gode erhvervsbetingelser i Aabenraa Kommune

I Slesvigsk Parti anser vi den aktive erhvervsunderstøttelse som en central opgave. Vi har skabt gode rammebetingelser for at videreudvikle vores nuværende erhvervsliv og for etableringen af nye virksomheder i både offentligt og privat regi.

Herved er Aabenraa blevet en kommune med fremtidsperspektiver og -muligheder for erhvervslivet. Med SPs understøttelse har Aabenraa Kommune

 • en central Havn i positiv udvikling (fornuftig afgrænsning mellem by og havn, nyudviklet Sydhavn) og en ny havn ved Ensted med stort potentiale.
 • Implementeret udviklingsstrategien Sund Vækst der sætter retningen for kommunen indtil 2030
 • Udvidet akutsygehuset og en ny psykiatriafdeling
 • udvidet Industriområdet i og omkring Rødekro og i Kliplev og Padborg er et nyt, attraktivt industriområde under udvikling
 • en bred vifte af uddannelsesmuligheder der gør Aabenraa til et uddannelsescentrum. Campusbyen Aabenraa bliver også udvidet fremover
 • ved hjælp af transportcentret i Padborg skabt et logistisk knudepunkt mellem nord og syd der byder gode muligheder for en videre udvidelse af kommunen som logistikcenter

 

 

Slesvigsk Parti skaber udvikling i både land og by

Ved hjælp af nye initiativer, bl.a. på sundheds- og uddannelsesområdet, har vi gjort Aabenraa by en mere attraktiv by at bosætte sig i. Det er en hjertesag for Slesvigsk Parti at sikre at hele kommunen får gavn af udviklingen og at lokale initiativer bliver understøttet.

Slesvigsk Parti har bakket op om udviklingsplanerne af Aabenraa by som f.eks. langs H.P. Hanssens Gade, fra Strandpromenaden til Folkehjemmet:

 • Nyudvikling af byrummet og markedspladsen
 • Etablering af Genforeningsparken og fornyelse af Folkehjemmet
 • Udvidelse af Strandpromenaden ind til bymidten
 • Sikret investeringsplanen til fornyelse af kvarteret omkring den nordlige ende af gågaden/Nørreport

Slesvigsk Parti har også målrettet arbejdet for udviklingen i de mindre byer i kommunen og bl.a. sikret at

 • der blev vedtaget en ny udviklingsplan for Rødekro Midt
 • indkøbscentret i Padborg bliver fornyet
 • der opstår et aktivitetscenter i Tinglev

For Slesvigsk Parti er det vigtigt at hele kommunen får del i udviklingen. I landdistrikterne har SP opnået at

 • de små skoler bliver bevaret efter princippet ”korte ben, korte veje”
 • det store vejnet på landet bliver plejet og vedligeholdt
 • der bliver øremærket penge til udvikling i landsbyerne – bl.a. Genner og Løjt mod øst, Bolderslev i midten og å-landet i den vestlige del af kommunen
 • vedligeholdelsen af vandløbene kan blive fortsat

 

Slesvigsk Parti skaber kulturel mangfoldighed

I over 100 år har der været et tysk mindretal i Sønderjylland. Vi har sammen formået at udvikle os fra et modsætningsforhold mellem mindretallet og flertalsbefolkningen til et samarbejdsforhold, hvor flertal og mindretal understøtter og bakker op om hinanden. Det er noget Slesvigsk Parti har arbejdet for igennem vores politik.

Slesvigsk Partis politik sikrer et yderligere kulturelt og socialt tilbud der bliver værdsat og brugt af borgere i både flertal og de forskellige mindretal i kommunen. Slesvigsk Parti har opnået at

 • sikre de kommunale tilskud til Sozialdienst Nordschleswig og til andre af mindretallets foreninger
 • fastholde en ligestilling af tilskud til SFOerne ved de tyske mindretalsskoler
 • sikre ejendomsskattefritagelsen for mange af de tyske mindretalsinstitutioner
 • småbørnsgrupper er blevet etableret i de tyske mindretalsbørnehaver
 • modersmålsundervisning er tilgængelig for alle børn – også børn med en anden etnisk baggrund.

 

Slesvigsk Parti skaber regionalt samarbejde – også på tværs af grænser

Vi har altid påpeget nødvendigheden af et bedre regionalt samarbejde på tværs af de fire sønderjyske kommuner – desværre uden megen opbakning fra kommunernes side. Det grænseoverskridende samarbejde gør det muligt for hele regionen at indfri sit potentiale og derfor er det en prioritet for Slesvigsk Parti. Vi har opnået at

 • samarbejdet i Destination Sønderjylland er blevet forbedret og nu omfatter alle fire sønderjyske kommuner
 • Region Sønderjylland-Schleswig og dets regionskontor og infocenter i Padborg er blevet videreudviklet, hvilket understøtter grænsependlere og letter det grænseoverskridende samarbejde

 

Slesvigsk Parti har som eneste parti også aktivt arbejdet for at holde den dansk-tyske grænse åben – også i coronakrisen – for at fremme det grænseoverskridende samarbejde.

For Slesvigsk Parti er det grænseoverskridende samarbejde en naturlig styrke i vores region, som skal gavne alle.

 • Det tætte samarbejde mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensborg er blevet styrket
 • Interreg-programmerne har i mange år understøttet store og små projekter i det dansk-tyske grænseland finansielt. Vi støtter op om det!

 

Slesvigsk Parti skaber en miljøvenlig kommune og et nyt energikoncept

Kulkraftværket Endstedværket er blevet lukket og bliver revet ned. Her skal der på sigt opstå en moderne havn. Det baner vejen for at udvikle et nyt energikoncept for Aabenraa Kommune.

Fjernvarmen i Aabenraa bliver nu produceret med lokale, bæredygtige ressourcer og i landområderne er der flere små fjernvarme- og kraftvarmeværker samt vindkraft-, solenergi- og biogasanlæg. Alligevel står kommunen over for flere store udfordringer på det energi- og miljøpolitiske område. SP har arbejdet for at

 • store vindmølleprojekter kun bliver realiseret med borgerinddragelse i alle led.
 • der er opstået flere solenergi- og biogasanlæg og at flere arealer er blevet udpeget
 • overskudsvarmen fra kommende datacentre kan blive udnyttet fornuftigt.

På det miljøpolitiske område har SP bl.a. arbejdet for at opretholde den grønne kile i og omkring Aabenraa og for en miljøvenlig arealanvendelse i landområderne.

 

Slesvigsk Parti skaber en familie- og børnevenlig kommune

Slesvigsk Parti har haft betydelig indflydelse på kommunens tilbud af skoler og daginstitutioner. Blandt andet ved

 • bygning af nye daginstitutioner og skolecentre (bl.a. Fladhøjskolen/Lyreskovskolen)
 • etableringen af småbørnsgrupper og børneuniverser
 • at Fjordskolen i Kruså er blevet etableret som centralt undervisnings- og understøttelsescenter.

Ud over det tyske mindretals idrætshaller, Jugendhof Knivsberg, Haus Quickborn og Naldtanglejren er der mange flere offentlige og private tilbud for familier, børn og unge i kommunen.

 

Slesvigsk Parti skaber et værdig liv for ældre

Vores ældre skal have muligheden for at bo hjemme og leve et selvstændigt liv så længe som muligt. Til fremtidens stigende antal ældre skal vi sikre et passende antal plejehjemspladser. Slesvigsk Parti har opnået at

 • sikre investeringerne til nye plejehjem
 • nuværende plejehjem er blevet fornyet
 • der er blevet bygget nye plejehjem i Tinglev og Aabenraa
 • sikre rammebetingelserne for at Special- og Rehabiliteringscenteret i Rødekro og plejehjemmet i Rise har været en succes
 • der også er plejemuligheder i landområderne