Vores grundlæggende værdier

Slesvigsk Parti bekender sig til en fri og demokratisk samfundsmodel. Denne omfatter den menneskelige værdighed samt principperne for demokrati og retsstat. Beslutninger skal om muligt træffes tæt på borgerne og ved at inddrage dem.

Til vores grundlæggende værdier hører tolerance, åbenhed og gensidig respekt. En værdig omgang med hinanden er ligeledes en af Slesvigsk Partis grundlæggende værdier.

Vi går ind for et samfund, hvor borgerne er ligestillede og har lige muligheder. Vi er særligt opmærksomme på kønnenes ligestilling, inden for alle områder af samfundet.

Vi går ind for et samfund, hvor mennesker ikke bliver udelukket, men inddraget, hvor man omgås åbent med hinanden, møder hinanden og ikke distancerer sig fra hinanden. Det er vigtigt, at man opfatter sig selv som en del af samfundet og dets demokratiske fundament.

Den enkeltes identitet skal respekteres. Et liv, ført efter egne værdier, forudsætter altid, at man anerkender de grundlæggende demokratiske principper i Danmark.

Staten skal give plads til den enkeltes selvbestemmelse i livet. Når det giver mening, kan almenvellet prioriteres, og staten kan handle i overensstemmelse hermed.

I samspillet mellem borgerne og staten opfatter vi borgernes politiske frihedsrettigheder – ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed – som særligt vigtige. Vi skaber mangfoldighed og et aktivt demokrati gennem et aktivt civilsamfund, som formes af borgerne.

Et konsensusorienteret og bredt samarbejde i det politiske liv og i samfundet er for Slesvigsk Parti en væsentlig forudsætning for en konstruktiv udformning af samfundet tæt på borgerne.

Vi mener, at samfundets sammenhængskraft sikres bedst, når borgernes individuelle ansvar i forhold til deres levevis og deres brug af samfundets velfærdsydelser er i balance.