PRESSEMEDDELELSE: Mens enkelte kommuner mener, at ligestillingsredegørelsen, der hvert tredje år skal indberettes til ligestillingsministeren, er ineffektiv eller spild af tid, giver den aktuelle redegørelse i Sønderborg anledning til en drøftelse af, hvorvidt kommunen skal iværksætte yderligere tiltag for at fremme ligestilling. Økonomiudvalget har på dagens møde bakket op om følgende ændringsforslag fr Slesvigsk Parti:

• Ligestillingsredegørelsen for Sønderborg Kommune 2023 forelægges byrådet til godkendelse.
• Forvaltningen udarbejder et forslag til en ligestillingspolitik med ambitiøse målsætninger og konkrete ligestillingstiltag, der forelægges til politisk godkendelse senest 2. kvartal 2024.

”Sønderborg har i dag hverken en dynamisk ligestillingspolitik eller ambitiøse målsætninger for ligestilling. Det skal vi gøre om på. Ligestilling skal være en fast del af tankegangen i Sønderborg, når der skrives politikker og defineres konkrete handlinger, både på personaleområdet, men også i forhold til at forbedre borgernes hverdag”, fortsætter viceborgmester Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti

Helt konkret halter Sønderborg fx efter med ligestillingen når det gælder et kønsopdelt arbejdsmarked, der er karakteriseret ved, at kvinder og mænd i stor udstrækning befinder sig på forskellige dele af arbejdsmarkedet. Den overvejende del af jobfunktionerne på serviceområderne udføres af kvinder. Der er meget få mænd på dagpasningsområdet og tilsvarende få mænd på ældre- og socialområdet, ligesom der er flest kvindelige lærere i folkeskolerne. Det er et grundlæggende strukturelt problem, der kan give et problem ift. den service kommunen leverer.

Slesvigsk Parti mener, at kommunen skal styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Sønderborg Kommune. Ligestillingsredegørelsen er anledningen for netop det. Kommunen bør arbejde med både formel og uformel ligestilling (det formelle handler om lovgivning og lokalt fastsatte rammer, herunder byrådsbeslutninger, og det uformelle handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden). Arbejdet vil bidrage til at indfri FN’s verdensmål 5, der gælder ligestilling mellem kønnene.

Venlig hilsen

Stephan Kleinschmidt
Viceborgmester
Slesvigsk Parti