Samarbejde i Sønderjylland - så er det nu!

Bodil Matzewska og Marit Jessen Rüdiger forslår øget samarbejde på det specialiserede område!

Der er mange muligheder for at forbedre tilbuddet til udsatte børn og unge i de sønderjyske kommuner.

En oplagt mulighed er øget samarbejde på det specialiserede område. Det siger Bodil Matzewska (SP), formand for børne- og ungeudvalget i Sønderborg Kommune.

Hun peger især på kompetenceudvikling og videns- og erfaringsdeling som en oplagt mulighed for netværksdannelse i Sønderjylland.

Slesvigsk Parti pegede ved kommunalreformen på behovet for at fastholde amtsinstitutionerne på de specialiserede områder. Det lykkedes trods lukninger at fastholde mange tilbud til udsatte og handicappede børn og unge, bl.a. Fjordskolen i Aabenraa, som har et specialiseret tilbud til multihandicappede, og børn med autisme.

"Det er en kæmpefordel, at vi har denne institution og jeg så helst, at den dækkede hele Sønderjylland. Det ville helt sikkert gavne det faglige miljø og det ville hjælpe de handicappede, der netop har behov for ekspertise.

Men også for de voksne ville en samlet indsats f.eks. for hjerneskadede, der har behov for højt specialiseret viden, være en stor hjælp. Hjernecenter Syd i Tinglev har formået at samle megen specialviden omkring de hjerneskadede.

Men der er behov for at udbygge den samlede indsats yderligere. Hvis vi vil udnytte ressourcerne bedre og virkelig vil yde effektiv hjælp bør vi øge samarbejdet på det specialiserede område og give det et fagligt løft, siger Bodil Matzewska, der selv arbejder som familierådgiver for "Sozialdienst Nordschleswig".

Hun peger også på sundhedsområdet. "Der er næppe nogen i tvivl om, at vi kan give et bedre tilbud til ældre og syge ved at skabe en samlet Hjælpemiddelcentral for Sønderjylland", tilføjer Bodil Matzewska.

 

Marit Jessen Rüdiger, der er medlem af sundhedsudvalget i Tønder kommune foreslår øget samarbejde inden for genoptræning, rehabilitering og recovery (for psykisk syge), hvor netværk, klare afgrænsninger af tilbuddene og et hånd i hånd samarbejde mellem kommunerne i Sønderjylland og Region Syddanmark kan være en stor hjælp til hurtigst muligt at blive rask.

Fire kommuner arbejder for Sønderjylland.

Museum Sønderjylland, EUC Syd og VUC Syd er gode eksempler på samarbejde i Sønderjylland, men der er mange flere muligheder!

Vi kunne f.eks. samarbejde mere på teknik- og miljøområdet, inden for erhvervsudvikling eller på helt nye områder som OPP eller projektudvikling.

 

I 2009 foreslog Slesvigsk Parti at udvide og styrke det bestående Sønderjyske Koordinationsudvalg, hvor de fire sønderjyske borgmestre drøfter fælles interesser.

Det er ikke en let opgave at samarbejde indbyrdes og ikke uden problemer, som vi ved af erfaring. Men efterfølgende (2010) blev det alligevel besluttet at styrke det sønderjyske samarbejde på det politiske og administrative niveau.

 

Stephan Kleinschmidt (SP), formand for udvalget for kulturel og regional udvikling i Sønderborg Kommune, har derefter, i forbindelse med budgetaftalen 2014 i Sønderborg, foreslået at undersøge mulighederne for at etablere driftsfællesskaber inden for forskellige kommunale arbejdsområder.

Det blev en del af flertallets budgetaftale og for tiden undersøges mulighederne for et udvidet samarbejde derfor i det Sønderjyske Koordinationsudvalg. Slesvigsk Parti ser frem til de konkrete forslag.

Det mener SP om samarbejde i grænselandet.

Slesvigsk Parti går ind for samarbejde i Sønderjylland og for det grænseoverskridende samarbejde.

Men vi må desværre konstatere, at det ikke altid er lige let og at vi støder på barrierer, som f.eks. i Tønder Kommune: det grænseoverskridende beredskab, et samarbejde mellem de frivillige brandværn på begge sider af grænsen, virkede upåklageligt, da der hurtigt skulle pumpes vand.

Men det er ikke i overensstemmelse med den gældende lovgivning, siger Beredskabsstyrelsen.

SP mener, at vores love må tilpasses den virkelighed vi har i grænselandet - for at sikre den sønderjyske befolkning det bedst mulige beredskab og den bedst mulige beskyttelse mod oversvømmelser!

 

Samarbejde over grænsen kræver også samarbejde i Sønderjylland.

Det ser nu ud til, at de fire sønderjyske kommuner har fundet et fælles udgangspunkt for det sønderjyske turistsamarbejde ”Destination Sønderjylland”. Slesvigsk Parti har gjort en ekstra indsats i alle kommuner for at det skulle lykkes, ikke mindst i Aabenraa Kommune, hvor det var en del af budgetaftalen for 2015.

 

Der er virkelig et potentiale på turistområdet, så hvorfor har vi ikke et sønderjysk ”Velkomstcenter” direkte ved motorvejen.

Det ville helt sikkert kunne tiltrække flere turister til ”Destination Sønderjylland” og kunne også være et overordnet ”Velkomst- og Servicecenter ” for hele landet - og den omvendte vej for Slesvig-Holsten.