Grænseoverskridende samarbejde

Slesvigsk Parti foreslår et åbent grænseoverskridende arbejdsmarked 

 

Der er fortsat mange barrierer, der er til hinder for den grænseoverskridende mobilitet. Det gør, at man ikke kan udnytte den grænseoverskridende arbejdsstyrke fuldt ud.

 

Det største problem er informations- og kommunikationsproblemerne, for manglende sprogkundskaber er stadig en barriere. Derfor forslår SP, at informationer om sociale ordninger og skatteforhold også foreligger på nabosproget. Det samme gælder for ansøgninger og skemaer.

 

Derudover er det også vigtigt, at personlig vejledning er tilgængelig på nabosproget – så tæt på grænsen som muligt. Vi foreslår et aktivt netværkssamarbejde mellem myndighederne på begge sider af grænsen og Infocentret ved Region Sønderjylland-Schleswig.

 

Infocentret peger på ”29 mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked”. De har udgivet en publikation med mulige løsninger i en aktualiseret udgave fra september 2014.

 

Det er nødvendigt at udbygge markedsføringen af vejledningsindsatsen i Infocentret ved Region Sønderjylland-Schleswig bedre end hidtil. Faktisk har vi opbygget et grænseoverskridende knowhow, som bare ikke er rigtig kendt, fordi der mangler penge til markedsføring.

 

Vi foreslår, at alle aktiviteter inden for det grænseoverskridende samarbejde samles under ét sted – ved Region Sønderjylland Schleswig.

 

SP foreslår helt konkret:

 

 • et tæt samarbejde mellem Infocenter og de grænseoverskridende myndigheder
  • SKAT, Finanzamt Flensburg, Finanzamt Neu Brandenburg mv.
  • Sygesikringen, DVKA – Krankenversicherung im Ausland
  • Sikringsstyrelsen, Deutsche Rentenversicherung.
 • et tæt og mere fleksibelt samarbejde mellem Jobcentrene, Agentur für Arbeit og EURES.
 •  
 • et dansk-tysk arbejdsmarkedsråd.
 • en gensidig anerkendelse af uddannelserne.
 • en arbejdsskadeforsikring med fuld dækning fra første arbejdsdag.
 • bedre kollektive trafikforbindelser på tværs af grænsen.
 • roaming og telefoni til normaltakst henover grænsen.
 • et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Statistisches Landesamt für Schleswig-Holstein, for at sikre grænseoverskridende arbejdsmarkedsdata og et integrationsindeks, der kan måle udviklingen. 

 

 

Det grænseoverskridende erhvervssamarbejde

 

Det grænseoverskridende udviklingspotentiale er langtfra udtømt og det er muligt At opnå synergieffekter gennem nye målrettede erhvervsfremmetiltag. Formåletr er at styrke innovationskraften og etablere nye virksomheder.

Det kræver en bedre profilering af den dansk-tyske grænseregion. For at sikre det er det nødvendigt at stille midler til rådighed på lige fod med det Øresundregionen har fået de seneste år.

Det Dansk-Tyske Businesforum kunne udbygges til et Dansk-Tysk Erhvervsfremmeselskab, som kunne tilknyttes Region Sønderjylland-Schleswig for at samle alle tiltag ét sted.

Som udgangspunkt for de forskellige tiltag ville det være nærliggende at bruge ”Region Sønderjylland-Schleswigs Udviklingsstrategi.

Helt konkret foreslår vi

Landbrug og fødevarer

 • En grænseoverskridende mærkevarebetegnelse for fødevarer produceret i grfænseregionen
 • Et fælles økologisk innovationscentrum
 • Grænseoverskridende Leader-projekte

 

Produktion/Industri

 • Støtte de bestående clusterdannelser (Lean, Mekatronik, Aluminium, Clean) og vækstindustrier, so også Vækstcentret, Styrkepositioner i den Dansk-Tyske Grænseregion (2011)
 • Et rådgivningscenter for virksomheder, der arbejder grfænseoverskridende, især smv’ere, for at de også kan deltage i byggeprojekter

 

Energi

 • Forskning ud udvikling i at strømdeponering
 • Bedre udnyttelse af den grænseoverskridende innovationskraft i vedvarende energi, bl.a. erfaringsudveksling (solar- og biogas fra Tyskland til DanmaRK og fjernvarme, vindenergi og biobrændsel fra Danmark til Tyskæland
 • Projekt Zero skulle udbygges til at være et grænseoverskridende projekt
 • Udbygning af den grænseoverskridende elektromobilitet

 

Handel

 • Flensborg skal udbygges som som grænselandets kraftcenter (handels-, kultur og fritidscenter med stor multiarena)
 • Indføre dåsepant i grænsehandlen (afskaffe pantfrie øl- og sodavendsdåser)

 

Transport

 • Udbygge det grfænseoverskridende transportcenter i Bov/Padborg
 • udbygning af kombinationstrafikken mellem lastbil-, bane- og skibstransport
 • Udbygning af den grænseoverskridende trafikinfrastruktur (se også Porten til Europa (2014)

 

Turisme

 • Destnation Sønderjylland skal udbygges til at omfatte Sønderjylland-Schleswig
 • Grænseoverskridende udbygning af nationalparken vadehavet
 • Et fælles dansk-tysk velkomstcenter ved grænsen (tæt på E45)
 • Fjordskibsfarten skal genoplives (når et skib er anerkendt i et land, må det anvendes grænseoverskridende)

 

Service

 • Indføre en grænsetarif for kommunikationstjenesteydelser
 • Liberalisering af medierne (streaming, tv etc)
 • Et grænseoverskridende klima og katastrofeberedskab

 

Sundhed og velfærdsteknologier 

 • Fastholde det grænseoverskridende akutbweredskab og redningshelikopteren
 • Indføre det grænseoverskridende sygesikringskort (patienter i begge retninger)
 • Udnytte telemedicin grænseoverskridende
 • Grænseoverskridende forskning i sygehusmanagement

 

Forslag til grænseoverskridende infrastruktur og trafik

 

Planlægningen af større infrastrukturprojekter (Dansk-tysk motorvej, Det fremskudte dige) var i 70erne startskuddet til et tættere grænseoverskridende samarbejde. Begge projekter er gode eksempler på en koordineret grænseoverskridende indsats. Der findes imidlertid også mange eksempler, især i det grænsenære område (affaldsdeponi/vindmøller), der viser, at der ikke er blevet samarbejdet (rettidigt).    Det kan forbedres fremover.

Den grænseoverskridende trafikinfrastruktur i Jyllandskorridoren har stor betydning for den fremtidige udvikling, og der er virkelig behov for at modernisere mange steder. Det gælder især for den grænseoverskridende jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Hamborg. Også en parallel motorvej vestpå gennem Jylland og Slesvig-Holsten burde få større opmærksomhed, især hvis der etableres en ny tunnel under Elben vest for Hamborg. Se også: Udviklingsråd Sønderjylland ”Porten til Europa” (2014).

 

Helt konkret foreslår vi

Grænseoverskridende planlægning

 • bedre gensidig information om lands-, region- og kommuneplanlægning, miljø- og klimatiltag, energiprojekter etc.
 • fælles planlægning af større infrastrukturprojekter (havne, lufthavne, energinet, museer, multiarenaer etc.).
 • fælles planlægnings- og udviklingsgrupper

 

 • parallelmotorvej gennem Jylland med forbindelse til B5 og en ny tunnel under Elbe
 • udbygning af transportcentret i Padborg/Bov
 • en gennemgående tosporet og højtklassificeret elektrisk jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Hamborg
 • indsats af tog med to strømsystemer (de er forskellige i Danmark og Tyskland)
 • fjerne flaskehalse på hele jernbanestrækningen Aarhus-Hamborg
 • dansk-tysk godsbanegård med kombiterminal i Padborg (tæt på motorvejen) og dansk-tysk banegård (Persontransport) i Weiche (tæt på motorvejen).
 • koordinering af de forskellige sikkerheds- og kontrolsystemer for jernbaner i Danmark og Tyskland.
 • bedre koordinering af køreplaner mellem DSB og DB mv. og en bedre koordinering mellem jernbane og bus (Sydtrafik/Autobus).
 • for motorsvejsbroen (Rader Hochbrücke) og jernbanebroen (Rendsburger Hochbrücke), som begge er forældede, etableres en fælles tunnel under Kieler Kanalen.

 

Forslag til grænseoverskridende samarbejde indenfor sprog, uddannelse, kultur og fritid

 

Manglende sprogkundskaber er en af de væsentligste barrierer for det grænseoverskridende samarbejde. Derudover kan vi konstatere, at antallet af dem, der kan tale tysk er aftagende og at fremmedsprogstrategien prioriteres højere i begge lande.

Den manglende anerkendelse af uddannelser på tværs af grænsen er en af grundene til at den grænseoverskridende arbejdsstyrke udnyttes tilstrækkeligt godt. Interregprojektet ”Competence to Go” har imidlertid vist, at det er muligt at gennemføre anerkendelsesproceduren indenfor SOSU uddannelsen. Med de erfaringer må det være muligt at gennemføre anerkendelsesproceduren hurtigere, bl.a. for elektrikere, kran- og truckførere etc.

Desværre lykkedes det grænseoverskridende initiativ, der skulle sikre Sønderborg titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017 ikke, men den gode grænseoverskriden-de opbakning til projektet bør udnyttes til at gøre den Dansk-Tyske Kulturaftale til en succes.

Helt konkret foreslår vi

Sprog

 • nabosprogundervisning i grænselandet fra 1. klasse.
 • implementering af den Europæiske sprogpagt på begge sider af grænsen
  • to sprog i forvaltningen
  • tosproget skiltning og information.
 • at styrke nabosproguddannelserne ved universiteterne.

 

Uddannelser

 • erhvervsuddannelser og videregående uddannelser anerkendes 
 • på tværs af grænsen.
 • en udbygning af de grænseoverskridende uddannelser ved Syddansk Universitet og Europäische Universitet Flensburg. Målsætningen er et grænseoverskridende Europauniversitet.
 • erhvervs- og korte videregående uddannelser udbygges, så de fra start bliver grænseoverskridende
  • ved erhvervsskolerne og Berufsschulen
  • ved akademier og VUC Syd.
 • bedre udnyttelse af grænseoverskridende praktikophold.
 • udvikling af fælles videreuddannelser.
 • at fremme og støtte grænseoverskridende tilbud på Efterskoler og Højskoler.

 

Kultur

 • at udvikle den Dansk-Tysk Kulturaftale.
 • at museerne samarbejder på tværs af grænsen.

 

Fritid

 • etablere et dansk-tysk ungdomsprogram (udveksling) efter tysk-fransk forbillede.
 • fælles arrangementer indenfor kultur, musik og sport (f.eks. ligaspil på den anden side grænsen).